Regulamin


Regulamin XIII Międzynarodowego Kongresu MBA

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się  XIII Międzynarodowy Kongres MBA
w dniach 12-14 maja 2017 r., zwanym dalej Kongresem.

2. Organizatorem Kongresu są:
Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
e-mail: kongres(at)uek.krakow.pl
tel. 12 293 74 11
oraz
Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
e-mail: fundacjaksbuek(at)uek.krakow.pl
tel. 12 293 74 11
kom. 883 424 344

3. Biuro Organizacyjne Kongresu ma siedzibę na terenie
Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
ul. Rakowicka 27, pawilon E, pokój 079, 31-510, Kraków
e-mail: kongres(at)uek.krakow.pl
tel. 12 293 74 11
kom. 883 424 344

4. Kongres jest organizowany:
- na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, Kraków,
- na terenie Hotelu w którym odbywa się Gala Dinner,
- na terenie przedsiębiorstw goszczących uczestników podczas wizyt studyjnych,
- na terenie Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie, k. Wieliczki.

5. Uczestnikiem Spotkania może być każdy, kto wypełnił formularz zgłoszeniowy (i w razie płatnego uczestnictwa, uiścił opłatę za uczestnictwo w Kongresie).

6. Wymogi określone w pkt. 5 nie dotyczą prelegentów, gości honorowych Kongresu oraz dyrektorów programów MBA.

7. Udział w Kongresie można zgłosić wypełniając formularz zgłoszeniowy online na stronie www.kongresMBA.pl . Rejestrując się online i przesyłając wypełniony Formularz Zgłoszeniowy Online Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.

8. Rejestrując się online i przesyłając wypełniony Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik zgadza się na umieszczenie danych osobowych w bazie Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w celu przeprowadzenia XIII Międzynarodowego Kongresu MBA zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich modyfikacji.

9. Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie powinna być zgłoszona wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: kongres(at)uek.krakow.pl  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie, po dokonaniu wpłaty za udział w wydarzeniu, organizator zastrzega sobie prawo pobrania od uczestnika:

20 % opłaty rejestracyjnej - w przypadku zgłoszenia rezygnacji do dnia 22.04.2017 r.
40 % opłaty rejestracyjnej - w przypadku zgłoszenia rezygnacji do dnia 29.04.2017 r.
60 % opłaty rejestracyjnej - w przypadku zgłoszenia rezygnacji do dnia 06.05.2017 r.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest przez Organizatorów na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail.

10. Oficjalne zakończenie rejestracji następuje dnia 8 maja 2017 r. Po tym terminie zgłoszenie udziału w Kongresie jest możliwe jedynie za pośrednictwem e-maila. Osoby zainteresowane powinny wysłać zapytanie o możliwość udziału w Kongresie na adres: kongres@uek.krakow.pl. Przedstawiciel Organizatora potwierdzi możliwość wzięcia udziału w Kongresie na adres e-mailowy zainteresowanego.

11. Koszt udziału w Kongresie obejmuje :
a) w przypadku opcji "Wszystkie punkty programu":
- materiały kongresowe,
- wyżywienie w godzinach i miejscach wskazanych przez Organizatora,  
- udział w wykładach inauguracyjnych i panelach dyskusyjnych,
- udział w wizycie studyjnej w wybranej firmie,
- udział w Gali Dinner,
- udział w MBA Golf Event,
  b) w przypadku opcji "study visit, wykłady, panele":
- materiały kongresowe,
- udział w wizycie studyjnej w wybranej firmie,
- udział w wykładach inauguracyjnych i panelach dyskusyjnych,
- wyżywienie w godzinach i miejscach wskazanych przez Organizatora. 

12. Opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztów podróży i noclegu.

13. Za pokrycie szkody oraz pozostałych kosztów powstałych z winy Uczestnika nie objętych ceną i nieuregulowanych do dnia zakończenia Kongresu odpowiada Uczestnik, bądź delegująca go firma/instytucja/urząd. W przypadku nie uiszczenia płatności przez Uczestnika, o których mowa w zdaniu pierwszym, Organizator wystawi fakturę i prześle ją na adres wskazany podczas rejestracji online. Uczestnik lub delegująca go firma/instytucja/urząd jest zobowiązany uregulować należności w terminie wskazanym
na fakturze.

14. Koszty za udział w Kongresie kształtują się następująco:

- uczestnictwo w wizycie studyjnej w wybranej firmie, wykładzie inauguracyjnym oraz panelach wykładowych - wyłącznie dla Studentów MBA KSB UEK : bez opłaty rejestracyjnej
- uczestnictwo w wizycie studyjnej w wybranej firmie, wykładzie inauguracyjnym, panelach wykładowych oraz Gali Dinner- wyłącznie dla Studentów MBA KSB UEK : 150 zł brutto
- uczestnictwo w wizycie studyjnej w wybranej firmie, wykładzie inauguracyjnym, panelach wykładowych oraz Impreze Golfowej - wyłącznie dla Studentów MBA KSB UEK : 50 zł brutto
- uczestnictwo w wizycie studyjnej w wybranej firmie, wykładzie inauguracyjnym, panelach wykładowych oraz Gali Dinner i Imprezie Golfowej - wyłącznie dla Studentów MBA KSB UEK : 200 zł brutto
- uczestnictwo absolwentów programów MBA w wykładach inauguracyjnych, panelach dyskusyjnych, wizycie studyjnej w wybranym przedsiębiorstwie, Gali Dinner, Imprezie Golfowej: 399 zł brutto
- uczestnictwo pozostałych uczestników w wykładach inauguracyjnych, panelach dyskusyjnych, wizycie studyjnej w wybranym przedsiębiorstwie, Gali Dinner, Imprezie Golfowej:
699 zł brutto

dodatkowo bez opłaty rejestracyjnej: dyrektor programów MBA, prelegent, gość honorowy

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany części lub całości programu Spotkania, bez obowiązku uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób, w zależności od osobistego uznania Organizatora, bez obowiązku zwrotu części lub całkowitej sumy na jaką opiewa opłata uczestnictwa.

16. Organizator ma prawo do dokumentowania przebiegu imprezy oraz wykorzystywania nagranych lub utrwalonych materiałów w mediach elektronicznych, prasie, broszurach, ulotkach, itp., a udział uczestnika w Kongresie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wskazane działania, w tym wykorzystanie wizerunku uczestnika.

17. Regulamin Kongresu dostępny jest na stronie internetowej
www.kongresMBA.pl, w siedzibie Organizatora oraz na Recepcji Centralnej w trakcie trwania Kongresu.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestnika Kongresu.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Partnerzy i Sponsorzy

© 2018 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Powred by Projektowanie stron internetowych - Kingdom of Heaven
PL EN