Regulamin

Regulamin XV Międzynarodowego Kongresu MBA


1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się  XV Międzynarodowy Kongres MBA w dniach 17-19 maja 2019 r., zwanym dalej Kongresem.

 

2. Organizatorem Kongresu są:
Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
e-mail: kongres(at)uek.krakow.pl
tel. 12 293 74 11
oraz
Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
e-mail: fundacjaksbuek(at)uek.krakow.pl
tel. 12 293 74 11

3. Biuro Organizacyjne Kongresu ma siedzibę na terenie
Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
ul. Rakowicka 27, pawilon E, pokój 079, 31-510, Kraków
e-mail: kongres(at)uek.krakow.pl
tel. 12 293 74 11

4. Kongres jest organizowany:
- na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, Kraków,
- na terenie Hotelu w którym odbywa się Gala Dinner,
- na terenie przedsiębiorstw goszczących uczestników podczas wizyt studyjnych,
- na terenie Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie, k. Wieliczki.

 

5. Uczestnikiem Spotkania może być każdy, kto wypełnił formularz zgłoszeniowy (i w razie płatnego uczestnictwa, uiścił opłatę za uczestnictwo w Kongresie).

 

6. Wymogi określone w pkt. 5 nie dotyczą prelegentów, gości honorowych Kongresu oraz dyrektorów programów MBA.

 

7. Udział w Kongresie można zgłosić wypełniając formularz zgłoszeniowy online na stronie www.kongresMBA.pl . Rejestrując się online i przesyłając wypełniony Formularz Zgłoszeniowy Online Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.

 

8. Rejestrując się online i przesyłając wypełniony Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik zgadza się na umieszczenie danych osobowych w bazie Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w celu przeprowadzenia XV Międzynarodowego Kongresu MBA zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich modyfikacji (sprostowania), a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie powinna być zgłoszona wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: kongres(at)uek.krakow.pl  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie, po dokonaniu wpłaty za udział w wydarzeniu, organizator zastrzega sobie prawo pobrania od uczestnika:


20 % opłaty rejestracyjnej - w przypadku zgłoszenia rezygnacji do dnia 27.04.2019 r.
40 % opłaty rejestracyjnej - w przypadku zgłoszenia rezygnacji do dnia 04.05.2019 r.
60 % opłaty rejestracyjnej - w przypadku zgłoszenia rezygnacji do dnia 11.05.2019 r.

 

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest przez Organizatorów na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail.

 

10. Oficjalne zakończenie rejestracji następuje dnia 11 maja 2019 r. Po tym terminie zgłoszenie udziału w Kongresie jest możliwe jedynie za pośrednictwem e-maila. Osoby zainteresowane powinny wysłać zapytanie o możliwość udziału w Kongresie na adres: kongres@uek.krakow.pl. Przedstawiciel Organizatora potwierdzi możliwość wzięcia udziału w Kongresie na adres e-mailowy zainteresowanego.

 

11. Koszt udziału w Kongresie obejmuje :
a) w przypadku opcji "Wszystkie punkty programu":
- materiały kongresowe,
- wyżywienie w godzinach i miejscach wskazanych przez Organizatora,  
- udział w wykładach inauguracyjnych i panelach dyskusyjnych,
- udział w wizycie studyjnej w wybranej firmie,
- udział w Gali Dinner,
- udział w MBA Golf Event,
  b) w przypadku opcji "study visit, wykłady, panele, warsztaty":
- materiały kongresowe,
- udział w wizycie studyjnej w wybranej firmie,
- udział w wykładzie inauguracyjnym, panelach dyskusyjnych i warsztatach,
- wyżywienie w godzinach i miejscach wskazanych przez Organizatora. 

 

12. Opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztów podróży i noclegu.

 

13. Za pokrycie szkody oraz pozostałych kosztów powstałych z winy Uczestnika nie objętych ceną i nieuregulowanych do dnia zakończenia Kongresu odpowiada Uczestnik, bądź delegująca go firma/instytucja/urząd. W przypadku nie uiszczenia płatności przez Uczestnika, o których mowa w zdaniu pierwszym, Organizator wystawi fakturę i prześle ją na adres wskazany podczas rejestracji online. Uczestnik lub delegująca go firma/instytucja/urząd jest zobowiązany uregulować należności w terminie wskazanym na fakturze.

 

14. Koszty za udział w Kongresie kształtują się następująco:

- uczestnictwo w wizycie studyjnej w wybranej firmie, wykładzie inauguracyjnym oraz panelach wykładowych - wyłącznie dla Studentów MBA KSB UEK : bez opłaty rejestracyjnej
- uczestnictwo w wizycie studyjnej w wybranej firmie, wykładzie inauguracyjnym, panelach wykładowych oraz Gali Dinner- wyłącznie dla Studentów MBA KSB UEK : 150 zł brutto
- uczestnictwo w wizycie studyjnej w wybranej firmie, wykładzie inauguracyjnym, panelach wykładowych oraz Imprezie Golfowej - wyłącznie dla Studentów MBA KSB UEK : 50 zł brutto
- uczestnictwo w wizycie studyjnej w wybranej firmie, wykładzie inauguracyjnym, panelach wykładowych oraz Gali Dinner i Imprezie Golfowej - wyłącznie dla Studentów MBA KSB UEK : 200 zł brutto
- uczestnictwo absolwentów programów MBA w wykładach inauguracyjnych, panelach dyskusyjnych, wizycie studyjnej w wybranym przedsiębiorstwie, Gali Dinner, Imprezie Golfowej: 399 zł brutto
- uczestnictwo pozostałych uczestników w wykładach inauguracyjnych, panelach dyskusyjnych, wizycie studyjnej w wybranym przedsiębiorstwie, Gali Dinner, Imprezie Golfowej:
699 zł brutto

 

Dodatkowo bez opłaty rejestracyjnej: dyrektor programów MBA, prelegent, gość honorowy.

 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany części lub całości programu Spotkania, bez obowiązku uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób, w zależności od osobistego uznania Organizatora, bez obowiązku zwrotu części lub całkowitej sumy na jaką opiewa opłata uczestnictwa.

 

16. Organizator ma prawo do dokumentowania przebiegu imprezy oraz wykorzystywania nagranych lub utrwalonych materiałów w mediach elektronicznych, prasie, broszurach, ulotkach, itp., a udział uczestnika w Kongresie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wskazane działania, w tym wykorzystanie wizerunku uczestnika.

 

17. Regulamin Kongresu dostępny jest na stronie internetowej www.kongresMBA.pl, w siedzibie Organizatora oraz na Recepcji Centralnej w trakcie trwania Kongresu.

 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestnika Kongresu.

 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Partnerzy | Patroni | Sponsorzy

© 2019 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Powred by Projektowanie stron internetowych - Kingdom of Heaven
PL EN